vostexb2b-.jpg                                                                                                                            

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε 01.01
“ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ&Α’’
ΕΚΔΟΣΗ: 2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 085412602000 ΕΠΩΝΥΜΊΑ: ΚΟΡΔΕΛΛΟΠΟΙΙΑ VOSTEX IKE Α.Φ.Μ.: 099487380

H «ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΪΑ VOSTEX I.K.E», είναι μία δυναμική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας κορδελών,
κορδονιών, ελαστικών, ζωνών και αξεσουάρ παραγωγής ενδυμάτων, με συνεχώς διευρυνόμενη εξαγωγική
δραστηριότητα.
Οι αδελφοί Μάκης και Χάρης Βοσταντζόγλου συνεχίζουν μία οικογενειακή παράδοση στον κλάδο και
είναι η τρίτη γενιά που συνεχίζει την εταιρεία που ιδρύθηκε το 1926.
Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος,
Υγείας και Ασφάλειας κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO14001:2015 και ISO 45001:2018, με
βάση:

 • Τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους πελάτες και συνεργάτες της, σε
  μεγάλο βάθος χρόνου.
 • Τη συστηματική αξιοποίηση των προτάσεων αλλά και των παρατηρήσεων πελατών και
  συνεργατών ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και
  υπηρεσιών της.
 • Την τήρηση όχι μόνο των νομοθετικών αλλά και των ουσιαστικών μέτρων για την προστασία του
  Περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρία,
εγκαθίστανται και παρακολουθούνται συστηματικά, οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρίας, που
συνοψίζονται στο να:
- Τηρεί τις Νομοθετικές Απαιτήσεις αφενός για τα Προϊόντα της και αφετέρου για την προστασία
του Περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της.
- Είναι Συνεπής αλλά και Άμεση στην Εξυπηρέτηση των Πελατών
- Ελαχιστοποιεί τα Κόστη των Αστοχιών και τις Συνέπειες των εργασιών της στο Περιβάλλον
- Διατηρεί την Ικανοποίηση των Πελατών της σε Υψηλά Επίπεδα
- Διατηρεί ένα Αποδοτικό Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ
- Βελτιώνει Διαρκώς το Σύστημα Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ που Εφαρμόζει
- Η διοίκηση της εταιρίας κάνει κατανοητή την Πολιτική της για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την
Υγεία και την Ασφάλεια στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της:

 • Προσδιορίζοντας αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του κάθε εργαζομένου στην
  καθημερινή του εργασία.
 • Παρέχοντας διαρκή και συστηματική εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης, σε
  θέματα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας αλλά και σε θέματα
  σχετικά με την καθημερινή εργασία.
 • Με καθημερινές επαφές με όλους τους εργαζομένους για προβλήματα που αφορούν τους
  ίδιους, την επιχείρηση και τους πελάτες και το περιβάλλον.

Η πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την VOSTEX
Κορδελοποιία VOSTEX Ι.Κ.Ε
20/06/2023

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διοίκηση της εταιρείας ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΪΑ VOSTEX I.K.E δείχνοντας σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος, ανέπτυξε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο και εφαρμόζει ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015. 

Το ΣΠΔ αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής και εμπορίας κορδελών, κορδονιών, ελαστικών, ζωνών και  αξεσουάρ παραγωγής ενδυμάτων, σε όλες τις φάσεις και συναφείς εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. 

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο για την ΚΟΡΔΕΛΟΠΟΙΪΑ VOSTEX I.K.E., και έτσι η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών προς το περιβάλλον εκ των δραστηριοτήτων της, είναι συνεχείς με δράσεις ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το ΣΠΔ, εμπεριέχει μηχανισμό βελτίωσης και διορθωτικών ενεργειών, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει κάθε δυνατή βελτίωση στη μέριμνα για το περιβάλλον, καθώς και συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

Η ανάπτυξη του ΣΠΔ έγινε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται  η πειθαρχία στους νόμους που αφορούν το περιβάλλον, των οποίων η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή αποτελεί ουσιώδες μέλημα της εταιρείας.  

Η εφαρμογή του ΣΠΔ ανατίθεται στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα την λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση και προσδιορισμό στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών.  

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από τις αναλυτικές εγγραφές του ΣΠΔ,  κοινοποιούνται στους υπαλλήλους της εταιρίας, στους πελάτες και συνεργάτες και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο, ώστε να καθίσταται γνωστό ότι το ΣΠΔ είναι ζωντανό και ενεργό, επιδιώκοντας παράλληλα την συμμετοχή όλων προς τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος.

Για την VOSTEX
Κορδελλοποιία VOSTEX Ι.Κ.Ε

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2021

H VOSTEX, είναι μία δυναμική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας κορδελών, κορδονιών, ελαστικών, ζωνών και αξεσουάρ παραγωγής ενδυμάτων, με συνεχώς διευρυνόμενη εξαγωγική δραστηριότητα.

Οι αδελφοί Μάκης και Χάρης Βοσταντζόγλου συνεχίζουν μία οικογενειακή παράδοση στον κλάδο και είναι η τρίτη γενιά που συνεχίζει την εταιρεία που ιδρύθηκε το 1926.

Η αναπτυξιακή πολιτική της VOSTEX στηρίζεται στην παραγωγή αξιόπιστων προϊόντων στους πελάτες της, προσφέροντας πάντα την απαιτούμενη ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές σε διεθνές επίπεδο. Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και ως εκ τούτου η ικανοποίηση των ποιοτικών και αισθητικών απαιτήσεων αυτών, είναι ύψιστης προτεραιότητας και σημασίας, τόσο για την διοίκηση όσο και όλο το προσωπικό της επιχείρησης.

Βασικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της VOSTEX είναι η συνεχής ικανοποίηση των πελατών της και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, η αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων σε αυτούς τόσο μέσα από έγκαιρη πρόληψη, όσο και με τη συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή στις διεθνείς τάσεις της μόδας και της τεχνολογίας της βιομηχανίας ενδυμάτων.

Οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες Ποιότητας που εφαρμόζονται από την εταιρεία καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας αυτής το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.

Όλα τα θέματα τα σχετικά με την Ποιότητα, αντιμετωπίζονται από τη Διοίκηση της VOSTEX με υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, κατόπιν εκχώρησης σε αυτό της σχετικής αρμοδιότητας και υπευθυνότητας από τη Διοίκηση προς τον Εκπρόσωπο της Διοίκησης.

Ως εκ τούτου η VOSTEX εγγυάται ότι όλες οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις της προς τους πελάτες αυτής, ικανοποιούνται πάντα με πληρότητα και πελατοκεντρική αντίληψη, με κύριο άξονα την ικανοποίηση του πελάτη και την κάλυψη των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα της εταιρείας.

Για την VOSTEX

ΚΟΡΔΕΛΛΟΠΟΙΙΑ VOSTEX IKE

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 • 1
 • 2
Ποικιλία ΠροϊόντωνVostexΥψηλή Ποιότητα
  • Τοποθεσία

   Ερμού 12, Μεταμόρφωση
   Αθήνα, Ελλάδα
   144 52

   Tel: 0030 2105912080
   Fax: 0030 2105912042

   Social Media

  • Επικοινωνία